Línia 9: INNOTRACK

OBJECTE

Ajut per a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa.

 • Sublínia 9.1: Diagnosi i definició d’estratègies.
 • Sublínia 9.2: Implementació de projectes.

BENEFICIARIS

 • Productors agraris i forestals i les seves agrupacions o associacions.
 • Empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions.
 • Cooperatives agràries i les seves associacions o federacions.
 • Comunitats de regants.
 • Artesans alimentaris i els seus gremis.
 • Grups d’Acció Local per al Desenvolupament Local de LEADER.

 

REQUISITS

 • Sotmès al règim d’ajuts de mínimis generals, però en cas de ser àmbit agrícola, al règim en el sector agrari.
 • Incompatibles amb els cupons emesos per ACCIÓ per la mateixa finalitat.
 • Només es pot tramitar un ajut INNOTRACK per beneficiari i convocatòria.
 • L’import mínim per sol·licitud és de 750 €.

 

QUANTIA DE L’AJUT

Sublínia 9.1: Diagnosi i definició d’estratègies

 • Un 80% de les despeses elegibles més un 20% de costos directes de personal, fins a un màxim de 10.000 €.
 • En aquesta línia es podrà subvencionar el servei d’assessorament prestat per un únic assessor.

 

Sublínia 9.2: Implementació de projectes

 • Un 80% de les despeses elegibles més un 20% de costos directes de personal, fins a un màxim de 20.000 €.
 • En aquesta línia es podrà subvencionar el servei d’assessorament prestat per un màxim de dos proveïdors que no tinguin vinculació entre ells.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

Per ambdues línies:

 • El cost de la prestació de serveis d’assessorament per part d’una universitat, centre de recerca, centre tecnològic i/o centre de la xarxa TECNIO o entitat vinculada a una universitat, o persones acreditades per ACCIÓ.
 • Auditor de comptes, si cal per justificar les despeses subvencionables.

 

JUSTIFICACIÓ I EXECUCIÓ

Execució:

 • En cas de mínimis en règim agrícola: Realitzar les despeses entre l’1 de gener de 2023 i el 31 d’octubre de 2023.
 • En cas de mínimis en règim general: Realitzar les despeses entre l’1 de gener de 2022 i el 31 d’octubre de 2023.

Justificar abans del 10 de novembre de 2023.

 • Informe dels serveis prestats emès pel proveïdor especificant les tasques realitzades.

 

CRITERIS DE PRIORITZACIÓ

L’ajut s’atorgarà per concurrència competitiva amb el següent ordre de priorització amb un màxim de 8 punts per sol·licitud:

 • Igualtat de gènere. (màxim 2 punts)
 • Relleu generacional (màxim 2 punts)
 • Estar inscrit al CCPAE, CCPI o DO/IGP o certificació PEFC (màxim 2 punts)
 • Tipologia d’empresa (màxim 2 punts)

 

SOL·LICITUD

Fins al 27 de febrer a través de mitjans telemàtics a través de la web:

 

MÉS INFORMACIÓ

Categories