Línia 8: Foment de projectes liderats per dones

OBJECTE

Ajut per fomentar projectes relacionats amb la transformació d’aliments liderats per dones.

OBJECTE

Ajut per fomentar projectes relacionats amb la transformació d’aliments liderats per dones.

 

BENEFICIARIS

 • Dones que liderin projectes duts a termes en entorns rurals o marítims (persona física o jurídica que siguin micro o petita empresa).

 

REQUISITS

 • El projecte ha de ser liderat per una dona i en un entorn rural o marítim de Catalunya.
 • Ha de ser un projecte emprenedor i com a màxim amb un any d’antiguitat.
 • Compromís amb la igualtat de gènere.
 • Sotmès al règim d’ajuts de mínimis general, però en cas de ser àmbit agrícola, al règim en el sector agrari.
 • L’import mínim per sol·licitud és de 750 €.

 

QUANTIA DE L’AJUT

El 80% de les despeses elegibles, fins a un màxim de 20.000 € bruts, durant un període de tres exercicis fiscals.

En el cas del lloguer de local i arrendament de finques, la quantia serà d’un 80%, fins a un màxim de

15.000 € de subvenció.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

Són costos subvencionables els necessaris per a la posada en marxa i constitució de l’entitat per donar resposta de manera indiscutible a la naturalesa de l’activitat.

 

JUSTIFICACIÓ I EXECUCIÓ

Execució:

 • En cas de mínimis en règim agrícola: Realitzar les despeses entre l’1 de gener de 2022 i el 31 d’octubre de 2023.
 • En cas de mínimis en règim general: Realitzar les despeses entre l’1 de gener de 2023 i el 31 d’octubre de 2023.

Justificar abans del 10 de novembre de 2023.

 • En el cas d’empreses que sol·licitin l’ajut abans de constituir l’empresa, caldrà presentar el document de registre mercantil de l’entitat constituïda o la declaració censal d’alta d’activitat.

 

CRITERIS DE PRIORITZACIÓ

L’ajut s’atorgarà per concurrència competitiva amb el següent ordre de priorització amb un mínim de 3 punts i un màxim de 10 punts per sol·licitud:

 • Relleu generacional (màxim 2 punts)
 • Mesures per al foment de l’economia circular (màxim 1 punt)
 • Estar inscrit al CCPAE, CCPI o DO/IGP (màxim 0,5 punts)
 • Cens de la població (màxim 1 punt)
 • Que la persona estigui en situació d’atur (màxim 2 punts)
 • Impacte social (màxim 1 punt)
 • Cooperativa i/o organització de productors (1 punt)
 • Projecte integrat en alguna de les 4 dimensions del PEAC (màxim 1 punt)

 

INCOMPATIBILITATS

 • Incompatible amb l’ajut d’incorporació de joves.

 

SOL·LICITUD

Fins al 27 de febrer, a través de mitjans telemàtics a través d’aquest enllaç.

 

MÉS INFORMACIÓ

Categories