Línia 7: Relleu generacional de negocis d’artesania alimentària

Sublínia 7.1: Sense vincle familiar

OBJECTE

Ajut pel foment de relleu generacional de negocis d’artesania alimentària sense vincle familiar.

BENEFICIARIS

 • Persona física que emprèn l’activitat artesanal.
 • Micro o petita empresa que emprèn l’activitat artesanal.

 

REQUISITS

 • Definir un pla de viabilitat del negoci.
 • Oficis d’artesania alimentària.
 • Disposar de la designació d’empresa artesana alimentària o complir els requisits.
 • Tenir en el moment de fer la sol·licitud, la formació d’artesania alimentària del negoci i en gestió empresarial, o bé adquirir el compromís de tenir-la en finalitzar el projecte.
 • Compromís d’adquirir el carnet de persona artesana alimentària.
 • Compromís de seguir el procés de mentoria impartit per un artesà amb experiència.
 • Mantenir l’activitat durant 5 anys.
 • No tenir un vincle de primer i segon grau de parentiu per afinitat i consanguinitat amb la persona que deixa l’activitat.
 • Aquesta línia està sotmesa al reglament de mínimis en règim general.
 • L’import mínim per sol·licitud és de 750 €.

 

QUANTIA DE L’AJUT

Fins a un màxim de 70.000 € per sol·licitud:

 • Despeses d’anàlisis de viabilitat i pla de traspàs, fins a un màxim de 5.000 €.
 • Traspàs de negoci, un 60% dels costos elegibles, fins a un màxim de 30.000 €.
 • Assessorament: 50%, fins a 1.500 €.
 • Servei de mentoria: 50%, fins a un màxim de 1.500 €.
 • Reforma del local: 60%, fins a un màxim de 30.000 €.
 • Lloguer del local, un 60%, fins a un màxim de 15.000 €.
 • Adquisició de maquinària, 60%, fins a un màxim de 30.000 €.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

 • Anàlisi de viabilitat i pla de traspàs.
 • Traspàs del negoci.
 • Formació, assessorament i mentoria.
 • Locals, adequació i lloguer.
 • Adquisició de maquinària.

 

DESPESES NO SUBVENCIONABLES

 • Qualsevol impost (excepte l’IVA no recuperable), tribut, gravamen, recàrrec, interessos o sancions. Les taxes d’inspecció i tramitació urbanístiques sí que ho seran.
 • Serveis relacionats amb activitats permanents o periòdiques, tampoc els relacionats amb despeses normals de l’empresa, excepte el lloguer.
 • Pagaments en efectiu.
 • Despeses o factures posteriors a la data de finalització al termini d’execució i justificació.

 

JUSTIFICACIÓ I EXECUCIÓ

 • Realitzar les despeses entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2023.
 • Justificar abans del 10 de novembre de 2023.
 • Presentar un acord de cessió del negoci.
 • Presentar un informe de mentoria.
 • En cas de presentar la sol·licitud abans de constituir l’empresa, s’haurà de presentar el document de registre mercantil de l’entitat constituïda o la declaració censal d’alta d’activitat.

 

CRITERIS DE PRIORITZACIÓ

L’ajut s’atorgarà per concurrència competitiva amb el següent ordre de priorització, amb un mínim de 3 punts i un màxim de 10 punts per sol·licitud:

 • Igualtat de gènere (màxim 1 punt)
 • Relleu generacional (màxim 3 punts)
 • Mesures per al foment de l’economia circular (màxim 1 punt)
 • Adhesió al Registre d’Operadors Ecològics (CCPAE) o al Registre d’Operadors de Producció Integrada (CCPI) (0,5 punts)
 • Cens de la població (màxim 1 punt)
 • Sol·licitant en situació d’atur (1 punt)
 • Sol·licitant amb residència al municipi de l’establiment del negoci o la intenció de traslladar-s’hi. (0,5 punts)
 • Sol·licitant amb experiència/formació. (0,5 punts)
 • Sol·licitant tingui experiència/formació en gestió (0,5 punts)
 • Sol·licitant disposi del carnet d’artesà. (2 punts)

 

INCOMPATIBILITATS

 • Incompatible amb l’ajut d’incorporació de joves.

 

SOL·LICITUD

Fins al 27 de febrer, a través de mitjans telemàtics a través d’aquest enllaç.

 

MÉS INFORMACIÓ

 

Sublínia 7.2: Amb vincle familiar

 

OBJECTE

Ajut pel foment de relleu generacional de negocis d’artesania alimentària amb consanguinitat de primer o segon grau.

 

BENEFICIARIS

 • Persona física que agafa l’activitat artesanal.

 

REQUISITS

 • Oficis d’artesania alimentària.
 • Disposar de la designació d’empresa artesana alimentària o complir els requisits.
 • Tenir en el moment de fer la sol·licitud, la formació d’artesania alimentària del negoci i en gestió empresarial, o bé adquirir el compromís de tenir-la en finalitzar el projecte.
 • Compromís d’adquirir el carnet de persona artesana alimentària.
 • Compromís de seguir el procés de mentoria impartit per un artesà amb experiència.
 • Mantenir l’activitat durant 5 anys.
 • Ser jove.
 • Aquesta línia està sotmesa al reglament de mínimis en règim general.
 • L’import mínim per sol·licitud és de 750 €.

 

QUANTIA DE L’AJUT

Fins a un màxim de 70.000 € per sol·licitud:

 • Assessorament, un 50%, fins 1.500 €.
 • Servei de mentoria, 50%, fins a un màxim de 1.500 €.
 • Reforma del local, un 60%, fins a un màxim de 30.000 €.
 • Lloguer del local, un 60%, fins a un màxim de 15.000 €.
 • Adquisició de maquinària, 60%, fins a un màxim de 30.000 €.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

 • Formació, assessorament i mentoria.
 • Locals, adequació i lloguer.
 • Adquisició de maquinària.

 

DESPESES NO SUBVENCIONABLES

 • Qualsevol impost (excepte l’IVA no recuperable), tribut, gravamen, recàrrec, interessos o sancions. Les taxes d’inspecció i tramitació urbanístiques sí que ho seran.
 • Serveis relacionats amb activitats permanents o periòdiques, tampoc els relacionats amb despeses normals de l’empresa, excepte el lloguer.
 • Pagaments en efectiu.
 • Despeses o factures posteriors a la data de finalització al termini d’execució i justificació.

 

JUSTIFICACIÓ I EXECUCIÓ

 • Realitzar les despeses entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2023.
 • Justificar abans del 10 de novembre de 2023.
 • Presentat un acord de cessió del negoci.
 • Presentar un informe de mentoria.
 • En cas de presentar la sol·licitud abans de constituir l’empresa, s’haurà de presentar el document de registre mercantil de l’entitat constituïda o la declaració censal d’alta d’activitat.

 

CRITERIS DE PRIORITZACIÓ

L’ajut s’atorgarà per concurrència competitiva amb el següent ordre de priorització amb un mínim d’1,5 punts i un màxim de 10 punts per sol·licitud:

 • Igualtat de gènere (màxim 1 punt)
 • Mesures per al foment de l’economia circular (màxim 1 punt)
 • Adhesió al Registre d’Operadors Ecològics (CCPAE) o al Registre d’Operadors de Producció Integrada (CCPI) (0,5 punts)
 • Cens de la població (màxim 1 punt)
 • Sol·licitant en situació d’atur (1 punt)
 • Sol·licitant amb residència al municipi de l’establiment del negoci o la intenció de traslladar-s’hi. (0,5 punts)
 • Sol·licitant amb experiència/formació. (0,5 punts)
 • Sol·licitant tingui experiència/formació en gestió (0,5 punts)
 • Sol·licitant disposi del carnet d’artesà. (2 punts)

 

INCOMPATIBILITATS

 • Incompatible amb l’ajut d’incorporació de joves.

 

SOL·LICITUD

Fins al 27 de febrer, a través de mitjans telemàtics a través d’aquest enllaç.

 

MÉS INFORMACIÓ

Categories