Línia 6: Prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari

Sublínia 6.1: Disseny i implantació de plans de prevenció, sistemes de quantificació i d’activitats de formació del personal.

OBJECTE

Disseny i implantació dels plans de prevenció, de sistemes de quantificació i d’activitats de formació del personal.

BENEFICIARIS

 • PIMES del sector agroalimentari.
 • Agrupacions o associacions d’empreses agroalimentàries.
 • Cooperatives agràries.

 

REQUISITS

 • Aquesta línia està sotmesa al reglament de mínimis en règim general, però en cas de ser sol·licitat per una activitat agrària, s’inclourà en el règim del sector agrícola.
 • L’import mínim per sol·licitud és de 750 €.

 

QUANTIA DE L’AJUT

 • Cooperatives i empreses de fins a 50 persones: del 60% de les despeses elegibles fins a un màxim de 3.000 €.
 • Empreses de més de 50 persones: 40% de les despeses elegibles, fins a un màxim de 5.000 €.
 • Agrupacions o associacions d’empreses del sector agroalimentari: del 60% de les despeses elegibles fins a un màxim de 15.000 €.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

 • Cost laboral del personal propi o contractat per realitzar les tasques relacionades.
 • Despeses indirectes.
 • Les activitats de consultoria i/o enginyeria o altres serveis necessaris per al projecte.
 • Activitats de formació especialitzada.

 

DESPESES NO SUBVENCIONABLES

 • Qualsevol impost (excepte l’IVA no recuperable), tribut, gravamen, recàrrec, interessos o sancions. Les taxes d’inspecció i tramitació urbanístiques sí que ho seran.
 • Serveis relacionats amb activitats permanents o periòdiques, tampoc els relacionats amb despeses normals de l’empresa, excepte el lloguer.
 • Pagaments en efectiu.
 • Despeses o factures posteriors a la data de finalització al termini d’execució i justificació.

 

JUSTIFICACIÓ I EXECUCIÓ

Execució:

 • En cas de mínimis en règim agrícola: Realitzar les despeses entre l’1 de gener de 2023 i el 31 d’octubre de 2023.
 • En cas de mínimis en règim general: Realitzar les despeses entre l’1 de gener de 2022 i el 31 d’octubre de 2023.

Justificar abans del 10 de novembre de 2023.

 • Presentar el Pla de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari elaborat.
 • Presentar la relació d’activitats de formació especialitzada en la temàtica realitzades, el programa, continguts i nombre de persones que l’han seguit.

 

CRITERIS DE PRIORITZACIÓ

L’ajut s’atorgarà per concurrència competitiva amb el següent ordre de priorització amb un màxim de 10 punts per sol·licitud:

 • Igualtat de gènere. (màxim 1 punt)
 • Relleu generacional (màxim 1 punt)
 • Impacte social (màxim 1 punt)
 • Impacte en la prevenció de les pèrdues i malbaratament (màxim 5 punts)
 • Tipologia d’empresa: menys de 50 treballadors, agrupacions o associacions d’empreses agroalimentàries o cooperatives agràries (2 punts)

 

SOL·LICITUD

Fins al 27 de febrer, a través de mitjans telemàtics a través d’aquest enllaç.

 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

Sublínia 6.2: Sensibilització sobre la prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari.

 

OBJECTE

Ajut per dur a terme activitats de sensibilització sobre la prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari adreçades a la ciutadania i als sectors agroalimentaris.

 

BENEFICIARIS

 • Entitats sense ànim de lucre i altres organitzacions del sector agroalimentari.

 

REQUISITS

 • Tenir en els seus estatuts la finalitat de millorar la sostenibilitat i/o la promoció d’una alimentació saludable i sostenible.
 • Aquesta línia està sotmesa al reglament de mínimis en règim general, però en cas de ser sol·licitat per una activitat agrària s’inclourà en el règim del sector agrícola.
 • L’import mínim per sol·licitud és de 750 €.

 

QUANTIA DE L’AJUT

 • El 80% de les despeses elegibles, fins a un màxim de 50.000 €.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

 • Cost laboral del personal propi o contractat.
 • Despeses indirectes.
 • Les activitats de consultoria i/o enginyeria o altres serveis necessaris per al projecte.
 • Activitats de formació especialitzada.
 • Cost de consumibles i materials per dur a terme les activitats relacionades directament.
 • Lloguer d’equips i locals per dur a terme les activitats i, no podran superar el 20% de l’import sol·licitat.
 • Auditor de comptes, si cal per justificar les despeses subvencionables.

 

DESPESES NO SUBVENCIONABLES

 • Qualsevol impost (excepte l’IVA no recuperable), tribut, gravamen, recàrrec, interessos o sancions. Les taxes d’inspecció i tramitació urbanístiques sí que ho seran.
 • Serveis relacionats amb activitats permanents o periòdiques, tampoc els relacionats amb despeses normals de l’empresa, excepte el lloguer.
 • Pagaments en efectiu.
 • Despeses o factures posteriors a la data de finalització al termini d’execució i justificació.

 

JUSTIFICACIÓ I EXECUCIÓ

Execució:

 • En cas de mínimis en règim agrícola: Realitzar les despeses entre l’1 de gener de 2023 i el 31 d’octubre de 2023.
 • En cas de mínimis en règim general: Realitzar les despeses entre l’1 de gener de 2022 i el 31 d’octubre de 2023.

Justificar abans del 10 de novembre de 2023.

 • Presentar una memòria de les activitats de sensibilització realitzades.

 

CRITERIS DE PRIORITZACIÓ

L’ajut s’atorgarà per concurrència competitiva amb el següent ordre de priorització amb un màxim de 10 punts per sol·licitud:

 • Igualtat de gènere. (màxim 1 punt)
 • Relleu generacional (màxim 1 punt)
 • Impacte social (màxim 2 punts)
 • Claredat i pertinença dels objectius en relació amb la convocatòria (màxim 1 punt)
 • Definició d’objectius quantitatius i indicadors del projecte (màxim 1 punt)
 • Abast del projecte, àmbit i implicació dels agents d’interès (màxim 2 punts)
 • Adequació i claredat de la memòria del projecte (màxim 1 punt)
 • Adequació i coherència del pressupost del projecte (màxim 1 punt)
 • Continuïtat en el temps o potencial de ser replicat (màxim 1 punt)

 

SOL·LICITUD

Fins al 27 de febrer, a través de mitjans telemàtics a través d’aquest enllaç.

 

MÉS INFORMACIÓ

Categories