Principals canvis del nou Reglament de PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

Producció ecològica

Aquestes novetats entren en vigor l’1 de gener de 2022

PRODUCCIÓ RAMADERA

General

 • Període de conversió per les zones d’exercici de 12 mesos (no reduïble a 6 mesos).
 • Alimentació: Prohibits substitutius de la llet materna.
 • Les CCAA podran autoritzar el lligat d’animals en certes condicions.
 • Nous productes: llana i pell i noves espècies com conill i cèrvids.

Avicultura

 • El 30% dels pinsos hauran de ser de la mateixa explotació.
 • Galliners i instal·lacions: Els porxos no es tindran en compte en el càlcul de superfícies d’exterior ni d’interior; La separació de compartiments d’aus d’engreix que no siguin Gallus gallus, hauran de ser de parets sòlides; Les zones d’aire lliure no tindran un radi superior a 150 m i les d’engreix de pollastres han de tenir llocs elevats.
 • Densitats i superfícies mínimes segons espècie.

Boví

 • Prohibit el lligat d’animals en explotacions de més de 50 vaques.
 • Reducció del 25% de pinsos en conversió.
 • Augment al 70% d’aliments de la mateixa explotació.
 • La fase d’engreix final no pot realitzar-se a l’interior.

Porcí

 • El 30% dels pinsos han de procedir de la mateixa explotació.
 • Pinsos proteics no ecològics, només per garrins de fins a 35 kg.
 • Com a mínim, el 50% de la zona aire lliure ha d’estar ocupada per una construcció sòlida.

Conills

 • 70% del pinso procedent de la mateixa explotació o produït amb la col·laboració d’altres unitats de producció ecològica o en conversió.
 • Els conills disposaran d’accés a pastures sempre que les condicions ho permetin.
 • El farratge ha de constituir el 60% de la dieta, com a mínim.
 • L’allotjament disposarà de zona còmoda, neta i amb palla seca per dormir o descansar, construït amb materials sòlids que no siguin de reixa.
 • Els conills es mantindran en grups i tindran accés a refugis coberts, corral exterior amb vegetació, plataformes elevades i material de nidificació.

Apicultura

 • Ús de cera no ecològica si no té substàncies no autoritzades ni procedeix d’opercles.
 • Es podrà certificar la cera d’abelles.

 

PRODUCCIÓ VEGETAL

Fertilització del sòl

 • Incrementar la fertilitat del sòl amb lleguminoses, sent aquest el principal cultiu en les rotacions.
 • En el cas d’hivernacles i cultius perennes (no farratges), també serà necessari incloure cultius d’adobat en verd i lleguminoses.
 • En tots els casos serà obligatori l’aplicació de dejeccions ramaderes o matèria orgànica.

Control de plagues i malalties

 • Es contemplen tècniques com la biofumigació o solarització per a la prevenció.
 • S’estableix una llista de productes per a la neteja i desinfecció d’instal·lacions de producció vegetal.
 • S’admeten els coformulants de productes fitosanitaris de matèries actives autoritzades.

Material de reproducció vegetativa (MRV)

 • Nova definició. S’admeten llavors, plàntules, empelts, etcètera.
 • Cultius perennes. El portaempelt ha de ser ecològic, com a mínim una generació durant dues temporades de creixement.
 • Serà possible vendre MRV en conversió després de 12 mesos (no per a plàntules).
 • Es podrà vendre material de reproducció vegetatiu heterogeni sense tenir en compte els requisits de registre i la certificació de material prebàsic.

Producció de llavors germinades

 • Es podrà utilitzar un medi inert (de substàncies autoritzades) destinat únicament a mantenir les llavors humides.

 

NORMATIVA

Reglament (UE) 2018/848

Modificat pels Reglaments Delegats (UE) 2020/427; 2020/17942021/6422021/7152021/716; 2021/10062020/16932021/269; 2021/16912021/1697

 

MÉS INFORMACIÓ

CCPAE – Infografies nova normativa

 

 

Categories