Nou Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes

La publicació del Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i el programa d’actuació a les zones vulnerables, que entra en vigor el 25 de juliol de 2019, suposa un canvi important per als agricultors i ramaders catalans.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) està assessorant els productors i ofereix suport en tot els tràmits nous derivats d’aquesta nova normativa.

Aquest Decret estableix nous requisits per als agricultors i ramaders, per tant, JARC aconsella que tots ells que es posin en contacte amb les oficines de l’entitat per analitzar l’afectació de la normativa de forma individualitzada.

PRINCIPALS NOVETATS

Nova classificació de les Zones Vulnerables

Zona Vulnerable

ZV-A

Municipis amb Índex de Càrrega Ramadera (ICR) superior a 0,5 i elevada contaminació per nitrats (establint diferents classificacions en funció d’aquests dos paràmetres).

ZV-B

La resta de municipis en zona vulnerable.

Els municipis que es trobin en ZV-A seran els que patiran més restriccions.

Podeu trobar la catalogació de cada municipi a les darreres pàgines del Decret (Annex 20): https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7911/1752393.pdf

Limitacions per ampliar bestiar

 • Zones Vulnerables A amb un ICR superior 1,2 : S’estableix la prohibició d’incrementar bestiar i establir noves granges durant els pròxims dos anys.
 • Resta de Zones Vulnerables: No es permet l’ampliació de bestiar ni establir noves granges, llevat dels següents casos:
  • Quan les dejeccions derivades de l’ampliació o la nova granja s’apliquin en terres ubicades en zona no vulnerable o es lliurin a un gestor de residus.
  • Si es realitza un tractament que elimini una quantitat de nitrogen equivalent al total produït per l’ampliació o la nova granja, o bé, s’obtingui un producte comercialitzable.
  • Quan la totalitat de les terres en Zona Vulnerable on s’apliquin les dejeccions siguin finques cultivades pel titular de l’explotació ramadera, en propietat o règim d’arrendament amb durada mínima de 7 anys des de la presentació del pla de dejeccions i constin a la seva DUN.
  • Si es tracta d’explotacions ramaderes ecològiques o extensives.
  • Quan les dejeccions derivades de la nova explotació o ampliació s’apliquin en terres situades en ZV-B i aquestes tinguin un contingut de fòsfor en sòl inferior a 80mg P/kg.
  • Quan es tracti de trasllats de capacitat de bestiar procedents d’una explotació en ZV a una altra de la mateixa persona titular, fins a la quantitat de nitrogen que resulti de sumar els dos nitrogen de referència. En aquest cas, l’explotació d’origen ha de donar-se de baixa del registre.

En cap cas es permeten ampliacions a les explotacions situades en ZV a causa d’una reducció en l’excreció del nitrogen per millores en l’alimentació.

 • Zona No Vulnerable: Es permet l’ampliació i l’establiment de noves granges però, quan les dejeccions generades s’apliquen a terres situades en Zona Vulnerable, només s’accepten en els supòsits següents:
  • Quan la totalitat de les terres en Zona Vulnerable on s’apliquin les dejeccions siguin cultivades pel titular de l’explotació ramadera, en propietat o règim d’arrendament amb durada mínima de 7 anys des de la presentació del pla de dejeccions i constin a la seva DUN.
  • Si es tracta d’explotacions ramaderes ecològiques o extensives.
  • Quan les dejeccions derivades de la nova explotació o ampliació s’apliquin en terres situades en ZV-B, i aquestes tinguin un contingut de fòsfor en el sòl inferior a 80mg P/kg.

Càlcul del Nitrogen aportat per les dejeccions ramaderes -> Mètode del Balanç de Nitrogen

Es permet implementar el mètode del Balanç de Nitrogen i fer-ho constar al Pla de Dejeccions Ramaderes de l’explotació per tal d’actualitzar la base territorial necessària.

Assessorament en fertilització

Obligatorietat de disposar d’un assessor en fertilització en diferents supòsits. L’assessor ha de ser un tècnic habilitat amb alguna de les titulacions vàlides.

Llibre de gestió de fertilització

Unifica el llibre de gestió de dejeccions ramaderes i el de gestió de fertilitzants nitrogenats.

S’amplia l’obligatorietat a tots els agricultors (ZV + ZNV) amb dimensió mínima de 4 hectàrees en secà, 3 hectàrees en regadiu o equivalents.

Declaració anual de fertilització

 • Obligatori per a totes les explotacions que han de portar el llibre de gestió de fertilitzants.
 • S’ha de presentar telemàticament el darrer trimestre de cada any.
 • Dades del període comprès entre 1 de setembre de l’any anterior i 31 d’agost de l’any vigent.
Informació que ha de contenir la Declaració anual
Ramaders Agricultors
 • Nitrogen i dejeccions generades
 • Tractaments realitzats i Nitrogen eliminat
 • Quantitats entregades i destí
Nitrogen aplicat a cada cultiu, indicant tipus de fertilitzant i origen

Adaptació dels plans de gestió de dejeccions vigents

Els plans continuen vigents sempre que no contradiguin les mesures establertes pel nou Decret. En cas contrari, es disposa d’un any per adaptar-los.

Plans de gestió de dejeccions conjunts

Els plans de gestió de dejeccions conjunts desapareixeran. Es permet un període transitori d’un any des de l’entrada en vigor del Decret per adaptar-s’hi, però a partir d’aquesta data, deixaran de tenir validesa.

Revisió periòdica de les instal·lacions d’emmagatzematge

Les instal·lacions d’emmagatzematge de dejeccions hauran de passar una revisió d’impermeabilitat i estructura cada 6 anys. La verificació ha de ser realitzada per una persona tècnica competent, amb la bassa totalment buida.

Queden exemptes les basses de purins que disposin de sistemes de detecció de fuites.

Terminis d’utilització que afecten els equips d’aplicació de les dejeccions

Cisternes remolcades per tractor Cisternes remolcades per camió
Aplicació feta per personal aliè Cisternes de més de 15 m3 Resta de casos Aplicació feta per personal aliè Resta de casos
Prohibició d’aplicar amb vano o ventall Aplicació immediata 1 de novembre de 2019 21 de febrer de 2021 Aplicació immediata 1 de novembre de 2019
Equips d’aplicació uniforme (tubs penjants, injectors i bandes) Aplicació immediata 1 de novembre de 2019 21 de febrer de 2021 Aplicació immediata 1 de novembre de 2019
Conductímetre 4 mesos des de l’entrada en vigor del Decret 1 de novembre de 2019 21 de febrer de 2021 4 mesos des de l’entrada en vigor del Decret 1 de novembre de 2019

 

Traçabilitat del transport de les dejeccions (GPS)

Els equips de transport de dejeccions han d’anar equipats amb GPS i traslladar les dades en temps real tenint en compte els terminis establerts a continuació.

Han de dur GPS en un termini de 6 mesos:

 • Quan les dejeccions siguin transportades per personal aliè a l’explotació d’origen o de destí.
 • Quan el destí sigui un apilament o emmagatzematge a més de 10km de l’origen.
 • Quan el destinatari o origen sigui un gestor de residus.
 • Quan les dejeccions estiguin gestionades per un centre gestor.
 • Quan les dejeccions procedeixin de ZV i s’apliquin en ZNV.
 • A partir de l’entrada en vigor del Decret, si una explotació situada en ZV que apliqui les dejeccions en ZNV demana una ampliació de bestiar, haurà d’usar immediatament un GPS per al transport de les dejeccions.

En un termini de tres anys, s’ha d’incorporar GPS en el transport de dejeccions a més de 5km de l’origen.

Estan exclosos de l’ús del GPS els transports procedents d’explotacions ramaderes que generin menys de 2.000 kg de nitrogen en el còmput anual, corresponents a ramats en règim intensiu o semi-intensiu.

Aplicació de les dejeccions

En el termini de 6 mesos a partir de l’entrada en vigor de la nova normativa, no es podran aplicar fertilitzants orgànics a menys de 500 metres de nuclis de població o àrees d’oci des de les 15 hores del divendres fins les 24 hores del diumenge, i des de les 15 hores de la vigília d’un festiu fins a les 24 hores del dia festiu.

S’exceptuen les aplicacions que deixen les dejeccions totalment soterrades, i les possibles mesures excepcionals per meteorologia que pugui establir el DARP.

Categories