Mesures econòmiques de suport per al sector agrari

Tant el Govern estatal com el català han establert mesures per pal·liar els efectes del Covid-19, dirigides a empreses i treballadors per compte propi.

Moratòria sense interès de sis mesos de les cotitzacions de la Seguretat Social

Dirigit a empreses i treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social (SETA i RETA). Afectarà el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, en el període comprés en el cas de les empreses entre els mesos d’abril i juny del 2020, i en el cas dels treballadors per compte propi entre maig i juliol de 2020, sempre que les activitats que realitzin no s’hagin suspès amb ocasió de l’estat d’alarma. S’ha de tramitar dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d’ingrés corresponents al període. En el cas d’empreses, a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED) regulat a l’Ordre ESS/484/2013, i en el cas dels treballadors per compte propi, mitjançant el referit sistema RED o pels mitjans electrònics disponibles a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (SEDESS).

Ajornament en el pagament amb un 0,5% interès dels deutes amb la Seguretat Social

Poden accedir les empreses o treballadors autònoms inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social (SETA I RETA), sempre que no tinguin un ajornament en vigor. Podran sol·licitar un ajornament del pagament de deutes amb la Seguretat Social, quan el termini reglamentari d’ingrés tingui lloc entre els mesos d’abril i juny de 2020 i s’haurà de tramitar abans dels 10 primers dies naturals d’aquest període, mitjançant el Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED).

Pròrroga del pagament d’impostos

Dirigida a obligats tributaris amb un volum d’operacions no superior a 600.000 € (2019) als efectes de l’IVA retencions d’IRPF del primer trimestre i Impost de Societats fraccionat a compte. L’extensió del termini de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries que tinguin un venciment que es produeixi a partir de l’entrada des del 14 d’abril fins al 20 de maig de 2020 (data límit també per la presentació i l’ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries). Si teniu domiciliat el pagament, el termini finalitza el 15 de maig.

JARC va reclamar l’exempció de quotes de la Seguretat Social dels autònoms pertanyents al règim general agrari (RETA) i Règim Especial d’Autònoms agraris (SETA), mentre estiguessin vigents les mesures especials posades en marxa durant el període de l’estat d’alarma, donat que quedaven exclosos de les primeres mesures de suport que va anunciar el Govern per aquest col·lectiu. Finalment s’ha establert una exempció de pagar cotitzacions a la Seguretat Social, com a prestació extraordinària de l’Estat per aquells Treballadors per compte propi i autònoms (RETA) i els treballadors autònoms agraris inclosos en el Sistema Especial de Treballadors per compte propi agraris (SETA) que s’hagin vist obligats a tancar els seus negocis a causa de l’estat d’alarma o que hagin patit una davallada del 75% dels seus ingressos a causa del Covid-19.

Descarregueu el document per conéixer més detalls sobre aquestes i altres mesures de suport com Línia Ajuts Directes del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Per altra banda, aquí podeu consultar les línies d’avals impulsades per les administracions per oferir liquiditat.

Categories