JARC s’oposa al cànon de l’aigua

A petició de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), òrgan consultiu del Govern de la Generalitat, proposa en el seu dictamen no incloure els usos ramaders de l’aigua en l’Avantprojecte de llei en matèria d’Aigües de Catalunya i que continuï comptant amb un coeficient 0.

JARC s’ha oposat al gravamen econòmic de l’Agència Catalana d’Aigua que el Govern vol imposar a les explotacions ramaderes d’una forma gradual. La modificació del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, en relació amb els tributs que recauen sobre el cicle de l’aigua preveu que afecti en una primera fase en un coeficient 0,2, en la segona un 0,4 per acabar amb una afecció d’un 0,5.

El CTESC, format per sindicats, patronals, economia social, sectors agroramader i pesquer i experts ha donat la raó a l’entitat agrària, considerant oportú mantenir l’actual redactat del Decret legislatiu 3/2003 al seu article 71.3

Com ha argumentat reiteradament l’organització agrària al llarg dels anys, aquest impost no està justificat perquè la majoria de les explotacions ramaderes s’abasteixen de fonts pròpies, per tant, les inversions per disposar d’aigua les han realitzat els mateixos ramaders o s’han finançat amb altres recursos quan es tracta d’infraestructures de regadiu.

JARC puntualitza, que no totes les explotacions reben el conjunt d’aquests serveis, i en cap cas, la taxa pot ser superior al cost del servei. L’entitat posa en relleu que, per altra banda les explotacions han realitzat inversions i esforços per reduir molt considerablement la gestió de l’aigua i les dejeccions assumint un cost econòmic considerable.

Respecte al sanejament, cal recordar que les explotacions ramaderes no aboquen aigües residuals a la xarxa de clavegueram ni a la llera, sinó que són gestionades conjuntament amb les dejeccions ramaderes. Actualment tots els paràmetres que ha de gestionar aquestes explotacions es troben fiscalitzats i regulats per diferents normatives, i subjectes a diferents gravàmens. Segons JARC, una fiscalitat excessiva seria contrària a les polítiques per afavorir la població als entorns rurals.

Categories