Avals SAECA 2022

El Ministeri d’Agricultura ha obert un termini per sol·licitar dues línies diferents de subvencions, emmarcades en el conveni signat amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA), per pal·liar l’increment de costos de producció per la crisi internacional.

Les línies d’actuació incloses i finançades íntegrament pel Ministeri són: la línia ICO-MAPA-SAECA i la línia d’avals MAPA-SAECA.

Línia ICO – MAPA – SAECA (Bonificació del principal)

 • Beneficiaris: Titulars d’explotacions agrícoles que hagin obtingut, com a mínim, el 50% dels seus ingressos d’activitats agràries durant l’any anterior a la sol·licitud o en la mitjana dels tres últims anys. Queden exemptes aquelles explotacions que van iniciar la seva activitat en els tres darrers anys abans de la convocatòria.
 • Ajut: Bonificació, del 7% en explotacions agrícoles i del 10% en explotacions ramaderes, del principal de préstecs signats amb la línia ICO-GARANTIA SGR/SAECA 2022, amb una quantia màxima de 10.000 euros per beneficiari.

Es finançaran préstecs de fins a 100.000 euros.

 • Amortització: Fins a 15 anys, amb possibilitat d’1, 2 o 3 anys de carència, segons durada.
 • Termini de sol·licitud: Fins a l’1 de desembre de 2022.

 

Línia MAPA – SAECA (Subvenció del cost de l’aval)

 • Beneficiaris: Titulars d’explotacions agrícoles o determinades empreses elaboradores d’aliments que hagin obtingut, com a mínim, el 25% dels seus ingressos d’activitats agràries durant l’any anterior a la sol·licitud o en la mitjana dels tres últims anys. Queden exemptes aquelles explotacions que van iniciar la seva activitat en els tres últims anys abans de la convocatòria.
 • Ajut: Finançament de l’import total de la comissió de l’aval de SAECA (0,5% del cost avalat) per un import màxim de 75.000 euros i fins a un termini de 6 anys, es pot incloure un any de carència.

Per les PIMES amb activitat en la indústria d’alimentació i fabricació de begudes, l’import màxim podrà ser de 120.000 euros.

A més, es finançarà la comissió d’estudi de l’aval de SAECA (1,15% anual sobre saldo viu) en els següents casos:

 • Titulars d’explotacions assegurades en el marc del Pla d’Assegurances Agràries.
 • Joves agricultors.
 • Sol·licitants integrats en una entitat associativa prioritària agroalimentària o en una organització de productors reconeguda.
 • Explotacions ubicades en zona afectada greument per una emergència de protecció civil.
 • Termini de sol·licitud: Fins al 19 de setembre de 2022.

 

Si es sol·licita la subvenció de la bonificació del principal i la subvenció del cost de l’aval, els límits de l’import de l’aval subvencionat del cost de l’aval seran de fins a 100.000 euros amb un termini de fins a 6 anys amb possibilitat d’1 any de carència.

Els ajuts es concediran per estricte ordre de sol·licitud.

Categories