El nou Reial decret proposat pel MAPA compromet la competitivitat del sector porcí

El MAPA ha presentat un esborrany de Reial decret per homogeneïtzar els controls en matèria de benestar animal amb Europa, on proposa un augment de superfície disponible per animal superior al que marca la normativa europea.

L’organització agrària rebutja aquesta proposta perquè implicaria una important pèrdua de rendibilitat. Per exemple, una granja mitjana (2.000 porcs) perdria 8.052 € anuals. Més tenint en compte la conjuntura actual, en la qual els ramaders estan patint un augment dels costos de producció del 40%.

A finals de juny, el Ministeri d’Agricultura va fer públic un esborrany de Reial decret mitjançant el qual anunciava que pretenia homogeneïtzar els controls en matèria de benestar animal amb la normativa europea. Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya s’oposa frontalment a aquesta nova reducció de densitats en granges porcines, que no ve dictaminada per cap normativa europea, ni tan sols per la Directiva CE 2008/120 relativa a les normes mínimes per a la protecció de porcs, a la qual fa referència l’esborrany, i que indica les mateixes densitats mínimes que actualment ja són de compliment obligatori al nostre país.

JARC considera que aquests canvis no estan justificats ni emparats en cap altra legislació comunitària i farien inviable que els ramaders puguin realitzar les inversions necessàries en les seves explotacions en matèria de sanitat animal i sostenibilitat ambiental.

L’esborrany proposa un augment de superfície disponible per animal, que es traduiria a la pràctica en una reducció de densitat i la consegüent reducció dels ingressos dels ramaders, en un moment en el qual estan suportant un increment dels costos de producció del 40%.

L’organització agrària ha traslladat al Ministerio, a través de COAG, la coordinadora que la representa en l’àmbit estatal, que les granges, com qualsevol altra activitat productiva, van ser dimensionades segons les normatives vigents de benestar animal i gestió de dejeccions, entre altres, i que canviar ara el seu volum de producció compromet la seva viabilitat i aboca al sector a una pèrdua de competitivitat a causa de la falta de liquiditat per realitzar inversions.

A més de l’increment de costos que pot derivar-se de l’augment de tràmits burocràtics, l’apartat que més preocupa de l’esborrany de Real Decret pel fort impacte directe que pot arribar a tenir en una granja, és el possible augment de superfície disponible per animal, és a dir, reduir densitats.

Jaume Bernis, cap de la sectorial del porcí de JARC i COAG, declara que “El sector porcí català està totalment compromès amb la salut i benestar dels animals i compleix amb les densitats que marca la Unió Europea, per tant, rebutgem qualsevol imposició de noves exigències administratives”.

Exemple de reducció d’ingressos econòmics en una granja de 2.000 porcs aplicant la reducció de densitats proposada per l’esborrany de RD
 Porcs m2 m2 per nombre de porcs Nombre d’engreixades any Total porcs Marge per porc Ingressos anuals
RD 1135/2002 2.000 0,65 1.300 2,20 4.400 15,00 € 66.000 €
Esborrany RD 1.756 0,74 1.299,44 2,20 3.863,20 15,00 € 57.948 €
  DIF: 8.052€
No s’han tingut en compte costos i inversions en matèria de benestar animal, gestió de dejeccions i altres conceptes.

Categories