Notificació de moviments, altes i baixes de bovins i èquids i el lliurament de DIB’s durant l’estat d’alarma

El Departament d’Agricultura ha fet pública informació amb relació a la notificació de moviments, altes i baixes de bovins i èquids i el lliurament de DIB’s durant l’estat d’alarma.

  • En el cas dels terminis per a notificar altes o baixes de bovins, o per comunicar els moviments de bestiar, no es tracta pròpiament de terminis dins d’un procediment administratiu, sinó d’una obligació substantiva. És a dir, cal continuar comunicant els moviments, altes i baixes del bestiar.
  • L’estat d’alarma no eximeix del compliment de les obligacions derivades de l’exercici de l’activitat i si l’activitat ramadera continua, s’ha de seguir desenvolupant amb sotmetiment a les mateixes obligacions, sempre que no siguin incompatibles amb l’estat d’alarma.

Per a realitzar aquestes comunicacions durant l’estat d’alarma, i sempre que no estigui implementat el tràmit telemàtic, els titulars de les explotacions enviaran un correu electrònic a la bústia de l’oficina comarcal informant les dades necessàries en cada cas. Les oficines comarcals hauran de guardar els correus electrònics rebuts com a comprovant de la comunicació realitzada.

Lliurament de DIBS

  • En el cas dels naixements l’oficina comarcal enviarà al titular els DIBs per correu electrònic.
  • En el cas dels moviments d’entrada, una vegada comprovat amb el SIR que les dades notificades pel ramader quadren amb el moviment enregistrat, l’oficina comarcal enviarà al titular els DIBs per correu electrònic.
  • En el cas de les entrades d’animals procedents d’altres països, en què és necessari disposar dels passaports per donar-los d’alta al SIR (bovins) o al GTR (èquids), el titular els adjuntarà escanejats al correu electrònic de comunicació. En el cas del boví l’oficina comarcal enviarà al titular els DIBs per correu electrònic.

Els titulars no hauran de presentar els documents identificatius (DIB i/o passaports) a l’oficina comarcal fins que no s’aixequi l’estat d’alarma.

Notícies relacionades

Categories