LÍNIA 1: càlcul del perfil de sostenibilitat de les explotacions

OBJECTE

Ajut per al càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental de les explotacions agràries, que inclou el càlcul de petjada ambiental del producte.

BENEFICIARIS

 • Titulars d’explotacions ramaderes productores de llet i titulars d’explotacions agrícoles en les quals més del 50% de la superfície de l’explotació declarada a la DUN sigui de fruita dolça, amb un mínim de 2 ha, i titulars d’explotacions agrícoles d’horta de com a mínim 1 ha declarada a la DUN.

 

REQUISITS

 • Haver presentat la DUN i/ actualització del cens i, utilitzin un quadern d’explotació digital amb tots els camps que intervenen en el càlcul del perfil de sostenibilitat completats.
 • Els càlculs han d’utilitzar la metodologia especificada a la documentació tècnica de la PAS.
 • Aquesta línia està sotmesa al reglament de mínimis en el sector agrícola.
 • Cal especificar el nombre d’hectàrees/animals per les quals se sol·licita l’ajut.
 • L’import mínim per sol·licitud és de 500 €.

 

QUANTIA DE L’AJUT

El 60% de les despeses subvencionables, fins a un màxim de 5.000 € per beneficiari.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

 • Despeses derivades de l’obtenció del perfil de sostenibilitat (basats en el càlcul dels indicadors ambientals definits en la PAS).

 

DESPESES NO SUBVENCIONABLES

 • Qualsevol impost (excepte l’IVA no recuperable), tribut, gravamen, recàrrec, interessos o sancions. Les taxes d’inspecció i tramitació urbanístiques sí que ho seran.
 • Serveis relacionats amb activitats permanents o periòdiques, ni els relacionats amb despeses normals de l’empresa, excepte el lloguer.
 • Pagaments en efectiu.
 • Despeses o factures posteriors a la data de finalització al termini d’execució i justificació.

 

JUSTIFICACIÓ I EXECUCIÓ

 • Realitzar les despeses entre l’1 de gener i 31 d’octubre de 2023.
 • Justificar abans del 10 de novembre de 2023.
 • Presentar l’informe que generarà la calculadora de sostenibilitat d’acord amb la metodologia PAS. Producció Agrària Sostenible (PAS)

 

CRITERIS DE PRIORITZACIÓ

L’ajut s’atorgarà per concurrència competitiva amb el següent ordre de priorització, amb un màxim de 8 punts per sol·licitud:

 • Igualtat de gènere (màxim 0,5 punts).
 • Relleu generacional (màxim 1,5 punts).
 • Mesures per al foment de l’economia circular (màxim 2 punts).
 • Estar inscrit al CCPAE; CCPI o DO/IGP (4 punts).

 

SOL·LICITUD

Fins al 27 de febrer, a través de mitjans telemàtics a través d’aquest enllaç

 

MÉS INFORMACIÓ

Categories